Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. Gropo Bouldergym is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aande Ulgersmaweg 8 te Groningen, statutair gevestigd te Groningen.

2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van deomschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruikmaken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Ulgersmaweg 8. Actieve bezoekers dienenverplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Gropo Bouldergym, voordat zij gebruikmogen maken van de sportfaciliteiten.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogtete stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Gropo Bouldergym welke zichbevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheidvan die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheidte verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de gebodenfaciliteiten gebruik te maken.

2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Gropo Bouldergym en/of hetdaarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking vanhet lidmaatschap van Gropo Bouldergym overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaatop restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.

3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangebodensportactiviteiten te ondernemen.

4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkeloog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijftzich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en dealgemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevuldeinschrijfformulier.

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij debalie.

3. Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden enkunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Gropo Bouldergym.

4. Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onderdirect toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulierondertekent.

5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

7. Gropo Bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduurte beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Gropo Bouldergym niet houden aan dealgemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodaniggedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstondeenmalig worden verwijderd.

2. Bij herhaling kan Gropo Bouldergym besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q.uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Gropo Bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg vandiefstal of verlies in of rondom de accommodatie. [specifieke bepaling: Gropo Bouldergym is bij gebruik van de kluisjes niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg vandiefstal of verlies uit de kluisjes.]

2. Evenmin is Gropo Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die(mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoekerals zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezienhun lichamelijk conditie onverantwoord was.

3. Evenmin is Gropo Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebrekenen/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemenevoorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Gropo Bouldergym.

5. Personeelsleden van Gropo Bouldergym houden, behoudens in geval van instructie vanbezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Gropo Bouldergym beperkteaansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

6. Gropo Bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezengevolg is van een gebrek aan het door Gropo Bouldergym geboden materiaal, behoudens in hetgeval dit materiële gebrek niet aan Gropo Bouldergym kan worden toegerekend.

7. Gropo Bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Gropo Bouldergymis niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten vanondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen,tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

8. Indien Gropo Bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheidslechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door deverzekering van Gropo Bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van dieverzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Gropo Bouldergym niettegenstaande dedekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet totuitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbaretekortkoming van Gropo Bouldergym , is de aansprakelijkheid van Gropo Bouldergym beperkt totmaximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Door toegang tot Gropo Bouldergym of deelname aanevenementen van Gropo Bouldergym verklaart bezoeker cq deelnemer deze regeling teaccepteren en te accorderen.

9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris doorhem persoonlijk.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijdevermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Gropo Bouldergym is te allentijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden tredenaanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevorenverworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloopvan het lidmaatschap.

Gropo Bouldergym, 31-08-2016 en Groningen.

Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444